Zgodovina
ZGODOVINA PGD MATERIJA  - do leta 2008

 

Začetki gasilskega društva segajo v konec 19. stoletja. Po pripovedovanjih lahko v knjigi Janeza Kramerja "Narodna prebujanja istrskih Slovencev" preberemo, da je leta 1905 v Materiji že delovalo gasilsko društvo. Za leto nastanka gasilskega društva pa velja leto 1908, saj je od takrat ohranjenih največ dokumentov o nabavi orodja in opreme. Lahko rečemo, da je takrat društvo začelo uradno delovati. Registrirano je bilo pod imenom Prostovoljno gasilno društvo Materija pri okrajnem glavarstvu Volosko. Žal se je celoten ustanovitveni arhiv in skoraj vsi takratni zapisi izgubili, kar je za današnje društvo nepopisna škoda. Večina podatkov je tako pridobljena iz pripovedovanj najstarejših članov društva. Po ustnem izročilu in spominih starejših članov, je bil pobudnik, organizator ter ustanovitelj gasilskega društva Anton Marčelja, ki je bil takratni učitelj v Materiji. Marčelja pa ni bil le ustanovitelj društva, ampak tudi organizator bogatega kulturnega dogajanja v naših krajih. Anton Marčelja je sestavil pripravljalni odbor, v katerem so bili Božidar Kastelic, Mihael Gulin, Edvard Zupančič, Ivan Nedoh in baron Hanzi Marenzi. Ko je Božidar Kastelic, dne 24. 1. 1908 (po nekaterih virih tudi 21. 1. 1908), plačal članarino v višini dvajsetih kron, je s tem postal prvi ustanovni član Prostovoljnega gasilnega društva Materija. Istega leta se je društvu pridružilo še 13 ustanovnih, 18 podpornih in 41 rednih članov. V društvu je bil postavljen tudi komandni kader, ki so ga sestavljali: 
- Božidar Kastelic, častni načelnik društva zaradi izrednih zaslug in finančne podpore, 
- Edvard Zupančič, načelnik, ki je skrbel za dopisovanje z dobavitelji in za finančno podporo, 
- Mihael Gulin, načelnik, tajnik in blagajnik ter istočasno tudi občinski tajnik in vpliven občinski zastopnik za finančno pomoč Občine Materija in 
- Ivan Nedoh, četovodja. 

PGD Materija

Društvo je vseskozi strokovno, tehnično in kulturno delovalo in bilo pri tem zelo uspešno. Svoj prostor so imeli »pod lupo Kastelčevo«, na »Zupančičevem skednju« in v »Kastelčevi kantini«. Na podstrešju Zupančičeve hiše je bil prostor za sušenje opreme, predvsem cevi. Prva brizgalna, ki jo je gasilno društvo uporabljalo, je bila izposojena iz Podgrada. Leta 1912 pa so ob podpori članstva in takratne Občine Materija kupili svojo ročno brizgalno. Dobavitelj brizgalne je bila avstrijska družba Rossenbauer & Kneitschel iz Linza. Črpalka je bila vgrajena na prikladen voz s konjsko vprego, na vozu pa je bilo poleg opreme prostora še za osem do deset gasilcev. Brizgalna je takrat stala tisoč kron, imela je pretok 180 litrov vode na minuto in bila težka 430 kilogramov. Vodni curek je segel tudi do trideset metrov daleč, za delo z njo pa je bilo potrebnih osem ljudi. 

PGD Materija 
PGD Materija 
Prve delovne uniforme gasilcev so bile oker, paradne pa modre barve. Šlem častnega načelnika je bil svetel s kovanimi ličnicami in perjanico, šlem četovodje pa črn s kovanimi ličnicami. Trobentača (Ivan Babuder in Franc Udovič) sta imela na levi strani šlema čop rdeče barve. 

Z napovedjo vojne Kraljevine Italije Avstro-Ogrskemu cesarstvu, po letu 1920, je društvu ostalo malo članov, saj je bila večina njih vpoklicana. Po prihodu na slovensko ozemlje so Italijani onemogočali delovanje vseh društev. 

Od leta 1936 do leta 1946 so bile aktivnosti v gasilnem društvu manjše, kar je bilo pogojeno tudi s takratno politično situacijo in vojnimi razmerami. Člani gasilnega društva so, kljub raznarodovalni politiki takratne oblasti, ohranili poveljevanje in napise na uniformah v slovenskem jeziku in tako pripomogli k ohranjanju maternega jezika. Matarski gasilci so imeli močan vpliv na kulturno dogajanje v domačih krajih. Sodelovali so v mešanem pevskem zboru, tamburaškem orkestru, dramski sekciji in v knjižnici. Znano je, da so nastopali z igro Županova Micka na Pesku, v Hrpeljah in Vodicah. 

Gasilstvo v Materiji je po tolikih letih postalo že tradicija in po končani drugi svetovni vojni, leta 1946, ni bilo nič drugače. Žal pa so bili takrat matarski gasilci brez ustreznih prostorov in opreme, a velika želja je društvo gnala naprej. Od opreme sta ostali dve lestvi s podaljškom, kljukaste lestve in brentača. Šlemi so bili razkropljeni, a so jih sčasoma gasilci uspeli zbrati skupaj. Sprva so požare gasili le v okolici Materije, v bolj oddaljene kraje skorajda niso šli. 

Leta 1948 je društvo dobilo prvo motorno brizgalno in takoj za tem še nove uniforme. Opremo so kupili v Ljubljani, s pomočjo Mirana Špicarja. 


PGD Materija 
PGD Materija 
Leta 1955 so s prostovoljnim delom v Materiji zgradili gasilski dom. Po zamenjavah na vodstvenih položajih v društvu se je začelo obdobje, ko je bilo v društvu potrebno postoriti tudi kaj na področju izobraževanja. Seveda so se prav tako trudili pridobiti čim več nove opreme in izpeljati različne delovne akcije v okolici doma. 

Tako so leta 1962 nekateri člani že imeli naziv podčastnika in bili prijavljeni na tečaj za častnika. Ti tečaji so članom dali osnovno znanje za delavce v organizacijah, ki so se ukvarjale s preventivnim delom požarne varnosti. To je pomenilo obvezo tudi za prostovoljna društva. Vseskozi je bilo prisotno pomanjkanje finančnih sredstev za financiranje potreb gasilskih društev. Iz predsedniškega poročila gasilskega društva za leto 1962 je mogoče razbrati, da so se gasilci redno zbirali na skupnih sejah. Obravnavali so predvsem probleme društva. Gasilci so se trudili pri delu z mladino, ki je bila za prihodnost društva zelo pomembna. Z njimi so delali teoretične in praktične vaje s področja gasilstva ter nanje prenesli skrb za takratno dvorano v Materiji. 

PGD Materija 

Na občnem zboru, 19. aprila leta 1969, so v gasilskem društvu sprejeli nov statut. Z njim je društvo postalo urejena organizacija z naslednjimi organi: občni zbor, upravni in nadzorni odbor. 

Na občnem zboru, 25. decembra leta 1975 je 25 članov kritično ocenilo delovanje v društvu. Poslabšala se je operativna moč društva in to predvsem zaradi slabega vozila. Z nabavo novega orodnega vozila TAM 2001 so se prisotni strinjali, da je potrebno delovanje društva nekoliko poživiti in dati poudarek na delu s pionirji. 

PGD Materija 

V letih 1976 in 1977 so se matarski gasilci odzvali na sedemnajst intervencij in sodelovali tudi na potresu na Tolminskem. 

Leta 1977 so od Občinske gasilske zveze in Oddelka za ljudsko obrambo občine Sežana prejeli večjo količino opreme in zaščitnih sredstev. Posvetili so se popravilu gasilskega doma in s številnimi delovnimi akcijami pripomogli k hitrejši sanacij le-tega. Iz občinskega tekmovanja v Štjaku so se vrnili z osvojenim drugim mestom. V društvu se je povečalo število pionirjev, kar je za tako majhen kraj pomenilo izjemen napredek. 

Leto 1978 je bilo v ospredju praznovanje 70-letnice ustanovitve društva. Pred praznovanjem obletnice so dopolnili opremo in nadaljevali z adaptacijo doma. Poleg organizacijskih in tehničnih zadolžitev v zvezi s proslavo so gasilci v tem letu gasili osem gozdnih požarov. V počastitev 70. obletnice ustanovitve društva je bila v Materiji prireditev in tekmovanje tridesetih gasilskih društev takratne Občinske gasilske zveze Sežana. 

Leta 1979 so bile obstoječemu domu prizidane sanitarije, obnovljen pa je bil tudi klubski prostor. Gasili so devet požarov. Na tekmovanju Občinske gasilske zveze v Ponikvah so sodelovali z dvema ekipama članov in eno pionirsko ekipo. Od leta 1975 do leta 1979 so si gasilci vseskozi prizadevali pridobiti nove člane v svoje vrste. Predvsem so si želeli pionirjev, mladine, žena in občanov s strokovno izobrazbo. Trudili so se organizirati tečaje za gasilce ter zagotoviti kandidate za častniški in nižji častniški naziv. Po podatkih Rudija Rustje iz leta 1978 je Gasilsko društvo Materija v letu 1976 štelo 43, v letu 1978 pa 54 članov. 

Leta 1980 so gasili pet požarov, in sicer dva stavbna in tri gozdne. Nadaljevali so z adaptacijo doma in asfaltirali prostor pred njim, namestili nekaj žlebov in odtočnih cevi ter obnovili električne instalacije. 

Sledilo je nekoliko mirnejše leto 1981, v katerem so gasilci sodelovali na štirih intervencijah. Stavba doma je bila v prejšnjih letih v večini prenovljena, tako so v tem letu dokončali postavljanje žlebov. Ostalo jim je le redno vzdrževanje. Istega leta je bila organizirana akcija »Nič nas ne sme presenetiti,« ki so jo izvedli v podjetju Mehanotehnika v Materiji in v Droga v Gradišču. 

Leta 1982 so gasili deset požarov. Z dvema ekipama članov in tremi ekipami pionirjev so se udeležili občinskega tekmovanja v Divači. 

V letu 1983 so gasili osem požarov in opravili 210 ur gašenja. Z ekipo pionirjev so se udeležili občinskega tekmovanja v Sežani. Dobili so nekaj nove opreme za potrebe gašenja. V naslednjih letih so s prostovoljnim delom in pomočjo sponzorjev obnovili streho doma. 

Leta 1988 je bila aktivnost društva usmerjena predvsem v osnovno dejavnost, to so intervencije, nabava opreme in delo pri adaptaciji gasilskega doma. Sodelovali so na 32-ih intervencijah in pričeli z organizacijo proslave ob 80-letnici ustanovitve društva. Od Občinske gasilske zveze so dobili novo vozilo TAM 130 in tako razpolagali s kar solidnim voznim parkom. Pridobitev nove avtocisterne je bila dobrodošla, saj je sledilo sušno obdobje in tako so gasilci s prevažanjem vode naredili veliko število kilometrov – po poročilu poveljnika kar 18.000 v šestih mesecih.PGD Materija 

Leta 1994 je bil sklenjen sporazum med novonastalimi občinami Divača, Komen, Hrpelje–Kozina, Sežana in Zavodom za gasilno in reševalno službo Sežana, ki je zagotavljal operativno pripravljenost gasilskih društev. S sedmimi ekipami so se udeležili tekmovanja v Sežani. Kot v vseh preteklih letih so se tudi leta 1995 gasilci ukvarjali s problematiko financ. Gasili so štirinajst požarov, od katerih je bila večina gozdnih in travniških. Intervenirali so tudi pri letalski nesreči v vasi Javorje. 

Leta 1996 so matarski gasilci gasili dvanajst požarov. Uspeh na tekmovanjih so dopolnili z udeležbo na državnem tekmovanju v Celju, in sicer z ekipo članov B. Na področju izobraževanja je bilo to zelo uspešno leto, saj je kar 31 članov opravilo izpit za izprašanega gasilca. 

Leta 1997 je na rednem občnem zboru prišlo do sprememb pravil, zaradi katerih so vložili vlogo na Upravni enoti v Sežani. Tako so se v register društev vpisali s spremenjenim imenom »Prostovoljno gasilsko društvo Materija« (v nadaljevanju PGD Materija) ter z usklajenim statutom društva glede na Zakon o društvih. 

Leto 1998 je zaznamovala 90-obletnica ustanovitve društva. Odločili so se tudi za nakup novih delovnih in paradnih uniform ter izdelali logotip društva. Leto dni pred proslavo so že potekala pogajanja o nabavi novega vozila GVGP-1, znamke Land Rover – Defender, ki so ga na dan proslave tudi prejeli. Po županovi direktivi so prevzeli zelo zahtevno nalogo, in sicer prevoze pitne vode na območju Občine Hrpelje - Kozina. Do konca leta so tako razvozili 552 m3 vode.PGD Materija 

Leto 1999 je bilo izredno aktivno, saj se je v društvu opravilo veliko dela ter izvedlo veliko investicij in organizacijskih sprememb. Društvo je zaživelo in prihodnost je kazala na boljše čase. To je bila velika želja vseh članov, saj je bilo potrebno delovanje društva usmeriti na pravi tir. Poročila poveljnika spet kažejo na uspešno delovanje društva. Operativna sposobnost društva se je dvignila, gasilci pa so gasili enajst požarov. Pod vasjo Markovščina in pod Videžem sta bila dva večja požara. Gasili pa so tudi večji požar Železniške postaje Hrpelje - Kozina. Opravili so 316 prevozov pitne vode. 

Leta 2000 so gasilci sodelovali na 25 intervencijah, kar je bilo občutno več kot v preteklem letu. Gasili so predvsem požare v naravnem okolju, stavbne požare in požare na vozilih. Vse leto so opravljali prevoze pitne vode na območju Občine Hrpelje - Kozina in tako skupaj opravili kar 337 prevozov. Kot vsa prejšnja leta, so bili člani aktivni tudi na področju izobraževanja. Poslušali so predavanje o vzdrževanju motorne žage, 18 članov pa je uspešno zaključilo tečaj za izprašanega gasilca. 

Leta 2001 so matarski gasilci z lastnimi sredstvi in s pomočjo Občine Hrpelje - Kozina kupili novo sodobno vozilo GV-1, znamke Mercedes Benz Sprinter 416, ki je zamenjalo 28 let staro vozilo TAM 2001. Člani društva so sodelovali na 29-ih intervencijah. Sami so jih opravili 13, pri ostalih so jim pomagali gasilci drugih društev. V poletnih sušnih mesecih so opravil 198 prevozov pitne vode. Doseganje odličnih rezultatov na tekmovanjih je za PGD Materija postalo že kar tradicija. Na občinskem tekmovanju v Sežani so sodelovali s kar 10-imi ekipami in dosegli štiri prva mesta, dve drugi in dve tretji mesti. Z udeležbo na regijskem tekmovanju so bili tudi izjemno zadovoljni, saj so se tri ekipe uvrstile naprej na državno raven. Tistega leta je časopis Primorske novice izvajal akcijo za »naj gasilsko društvo primorske« in PGD Materija je izmed vseh društev zasedlo peto mesto.PGD Materija 

V letu 2002 so matarski gasilci sodelovali na 17-ih intervencijah. Opravili so 73 prevozov pitne vode. Zaključen je bil postopek lastninjenja doma, saj je PGD Materija prejelo dokončni sklep, da sta zemljišče in stavba njegova last. S pomočjo geodetov so načrtovali čimprejšnjo postavitev ustreznih mejnikov. Sprejeli so tudi sklep o odkupu zemljišča za gasilskim domom do konca balinišča. Na tekmovanju Kraške gasilske zveze v Sežani so društvo zastopale štiri ekipe in dosegle odlične rezultate. S tremi ekipami so se uvrstili na državno tekmovanje, a se tega niso udeležili predvsem iz finančnih razlogov. Uspešnost in operativna usposobljenost matarskih gasilcev se je spet dvignila na višjo raven. 15 članov društva se je udeležilo izobraževanja za nosilce izolirnih dihalnih aparatov, 11 članov pa je uspešno zaključilo tečaj za pridobitev naziva nižji gasilski častnik. S PGD Ormož so po dolgih letih prijateljevanja podpisali prijateljsko listino. 

Leto 2003 je bilo izredno sušno, število intervencij pa najvišje v vsej zgodovini društva, saj jih je bilo kar 63. Od teh je bilo 56 gozdnih požarov, trije požari na vozilih, dva dimniška in dva požara električnega droga. Na intervencijah so preživeli kar 1278 ur. Sodelovali so tudi na intervencijah na območju Kraške gasilske zveze. Vse intervencije so se uspešno končale, brez poškodb gasilcev in večjih poškodb opreme. Zaradi suše so opravili 117 prevozov pitne vode. Odzivni čas operativne enote se je iz leta v leto izboljševal. Ponovno so bili uspešni na tekmovanju Kraške gasilske zveze v Sežani in se uvrstili tudi na regijsko tekmovanje, od tam pa naprej s tremi ekipami na državno. 

Leto 2004 je bilo precej deževno, kar je pomenilo manjše število intervencij in prevozov pitne vode. Kljub temu so gasilci sodelovali na 27-ih intervencijah in tako gasili 12 gozdnih oz. gmajniških požarov, štiri dimniške, dva stavbna, dva požara na prometnih sredstvih, en požar električnega droga in en požar komunalnega zabojnika. Opravili so tudi 38 prevozov pitne vode. Pričeli so tudi z urejanjem fotografskega arhiva in prvič v zgodovini društva organizirali silvestrovanje v gasilskem domu. 

V letu 2005 je društvu uspelo dokončno zaključiti enega najzahtevnejših projektov preteklih let, in sicer nabavo novega gasilnega vozila GVC 24/50, znamke MERCEDES-BENZ ATEGO. Prav tako so izpeljali prodajo stare cisterne TAM 130 in z izkupičkom nabavili nekaj nujne zaščitne opreme. Leto 2005 je bilo izredno deževno, kar se je seveda poznalo pri manjšem številu intervencij ter pri manj prevozih pitne vode. Kljub temu, pa je bilo opravljenih 32 prevozov pitne vode ter 28 intervencij. Na področju tekmovanj so se udeležili tekmovanja Kraške gasilske zveze, ki je potekalo v Sežani in se nato s tremi ekipami uvrstili na regijsko, z eno pa še na državno tekmovanje. V tem letu je društvo pričelo tudi s prvimi aktivnostmi za predvideno obnovo oz. gradnjo gasilskega doma in v zvezi s tem pridobilo idejni projekt.PGD Materija 

Leto 2006 so zaznamovale številne aktivnosti povezane s predvideno gradnjo novega gasilskega doma. Poleg tega pa je bil za PGD Materija pomemben tudi podpis Pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe, s katero so natančno uredili medsebojne odnose in dolžnosti med društvom in Občino Hrpelje – Kozina. V tem letu so samo na intervencijah prebili 1461 ur, kar je glede na prejšnje leto kar štirikrat več. To leto je bilo zaznamovano tudi s katastrofalnimi požari v naravi, pri čemer je potrebno še posebej omeniti požara v mesecu juliju, ki sta zajela širše območje Golca in Kozine. Zaradi omenjenih požarov je namreč v Občini nekaj dni vladalo tako rekoč izredno stanje in če je do takrat kdo dvomil o tem kako pomembna je dobra organizacija gasilstva, po teh požarih tega ni dvomil več. Šlo je namreč že za situacije, ko je bilo potrebno pozivati ljudi k možni evakuaciji, saj sta se požara približala stanovanjskim hišam in samo požrtvovalnosti vseh gasilcev gre zasluga, da ni prišlo do katastrofe. Samo na požaru na Golcu se je tako v štirih dneh zvrstilo skupno 182 gasilcev iz 29 drugih društev z 34 vozili ter 72 gasilcev iz našega društva. Odzivni čas operativne enote je bil zelo dober. Izvoz vozil je bil v povprečju krajši od petih minut. Poleg izjemnega odzivnega časa, pa v društvu ni bilo nobenih problemov z udeležbami na intervencijah, saj je številka v povprečju presegala sedem gasilcev na intervencijo. 

Leto 2007 je bilo v zgodovini PGD Materija zaznamovano kot leto uresničitve dolgoletnih želja številnih generacij gasilcev in krajanov Matarskega podolja. V poletnih mesecih se je namreč pričela gradnja novega gasilskega doma. Operativci so v tem letu beležili 46 intervencij, veliko truda pa so vložili tudi v izobraževanje, tako, da je bila ob koncu leta 2007 izobrazbena struktura operativcev PGD Materija naslednja: 
- 13 gasilskih častnikov, 
- 8 nižjih gasilskih častnikov, 
- 9 vodij skupin, 
- 2 mentorja mladine, 
- 18 nosilcev izolirnih dihalnih aparatov, 
- 14 tehničnih reševalcev, 
- 6 gasilcev s končanim tečajem vročega treninga in 
- 24 gasilcev z opravljenim tečajem prve pomoči in nazivom bolničar. 

V tem letu je društvo nabavilo tudi avtomatski defribilator, katerega je v celoti donirala družba ATech elektronika d.o.o. Poseben izziv je v letu 2007 za društvo predstavljalo sodelovanje pri organizaciji državne proslave Priključitve Primorske k matični domovini, ki se je odvijala na Tatrah dne 15. 9. 2007 in jo je obiskalo več tisoč ljudi. Ob spremembi načrta alarmiranja in obveščanja Občine Hrpelje - Kozina, so gasilci pričeli tudi s posredovanjem ob prometnih nesrečah in sicer kot pomoč Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana. V septembru 2007 je zaradi obilnega deževja v Sloveniji prišlo do naravne katastrofe. Številne dele Gorenjske in celjske regije so zaradi neurij zajele hude poplave, v katerih je veliko ljudi ostalo brez vsega premoženja. V tej zvezi so se gasilci iz Materije dvakrat odpravili v Železnike in pomagali pri saniranju posledic. Javnost so, poleg številnih člankov, ki so jih redno objavljali v Občinskem glasilu, začeli obveščati še z rednimi mesečnimi poročili o intervencijah na območju Občine. Že ob koncu leta 2007 je bil imenovan odbor za organizacijo prireditve ob 100-letnici društva. Ta odbor se je mesečno sestajal, saj so želeli 100-letnico ustanovitve društva praznovati še posebej slovesno. Podpisana je bila tudi pogodba za šasijo novega vozila GVGP-1, znamke NISSAN NAVARA, ki jo je s sredstvi iz proračuna kupila Občina Hrpelje - Kozina, sredstva za celotno nadgradnjo pa so prispevale naslednje gospodarske družbe in samostojni podjetniki: 
- ATech elektronika d.o.o., Bač pri Materiji, 
- Gold Club d.o.o., Sežana, 
- Bolčič Mitja s.p., Klanec pri Kozini, 
- Godina d.o.o., Slope, 
- Banka Koper d.d., 
- CPK d.o.o., Koper. 

PGD Materija
Leto 2008 so poleg rednih aktivnosti in izobraževanj zaznamovali predvsem slavnostni 100. občni zbor, dokončanje gradnje gasilskega doma, prevzem novega vozila GVGP-1 in priprava praznovanja 100-letnice ustanovitve društva. To je bilo za PGD Materija nedvomno najuspešnejše leto v vsej zgodovini. Matarski gasilci so namreč 100. jubilej okronali z odprtjem novega gasilskega doma, nabavo novega gasilskega vozila, izidom prve knjige o gasilstvu v Materiji in tridnevnim slavjem posvečenim 100. obletnici društva, ki je v Materijo privabilo preko 5.000 obiskovalcev. Na operativnem področju je leto 2008 zaznamovalo 39 intervencij, kar pomeni nekakšno povprečje zadnjih nekaj let. Uspehe na tekmovalnem področju so zaokrožili z ekipo prve pomoči, ki je na regijskemu preverjanju že drugo leto zapored dosegla prvo mesto. Prav tako je društvo v tem letu za svoje delovanje prejelo dve najvišji priznanji, in sicer srebrni znak civilne zaščite ter srebrni znak Gasilske zveze Slovenije.

PGD Materija

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA

Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija

E-pošta: gasilcimaterija@gmail.com